Als voorbereiding op...

Studeren aan de ETF geeft je een brede kijk op geloof, kerk en samenleving. Onze afgestudeerden zijn aan het werk in alle sectoren van de samenleving, maar een groot deel van hen werkt in het onderwijs, in een kerk of christelijke organisatie en op het zendingsveld. Daarop zijn onze opleidingen in het bijzonder gericht.

… een baan in het onderwijs

Als universitaire instelling leiden we leerkrachten op om les te geven in het hoger middelbaar onderwijs.

Als je onze educatieve master in de godsdienst hebt gevolgd, heb je de ideale diploma’s om op dat niveau als godsdienstleerkracht in Vlaanderen aan de slag te gaan. Je hebt dan niet alleen een stevige vakinhoudelijke kennis, maar ook didactische vaardigheden geleerd, in theorie en praktijk.

Onder bepaalde voorwaarden kan je in Vlaanderen ook met een bachelordiploma in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen lesgeven in het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO), in de lagere school of op het lagere middelbaar niveau.

Er is geen verdrag tussen Vlaanderen en Nederland dat recht geeft op automatische erkenning van het diploma van leraar in Nederland. De Europese richtlijnen geven echter aan dat er in principe gelijkberechtiging is voor wie gelijkwaardige en gelijkaardige diploma’s heeft. Erkenning van een Vlaams diploma lerarenopleiding in Nederland kan je aanvragen via DUO.

De educatieve master in de godsdienst kan geïntegreerd worden in de master godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, afstudeerrichting Religion and Education.

…een functie in een kerk of christelijke organisatie

Veel evangelische en pinksterkerken vereisen geen specifieke vooropleiding voor hun voorgangers of kerkelijke werkers, maar waarderen onze afgestudeerde bachelors en/of masters zeer. De afstudeerrichting Kerk en Pastoraat is hier in het bijzonder op gericht. Kerken die een eigen kerkelijke opleiding hebben, laten meestal een makkelijke instroom toe van onze bachelors en masters, met name wanneer ze de afstudeerrichting Bijbel en Theologie hebben gevolgd. Een goed voorbeeld is de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) waarmee een doorstroomregeling is overeengekomen.

Voor meer informatie over de doorstroming naar specifieke kerken of kerkelijke opleidingen kan je contact opnemen met het academisch secretariaat.

…het zendingsveld

De ETF Leuven is een internationale en interkerkelijke instelling waar docenten en studenten elkaar met hun zeer verschillende achtergronden verrijken. Onze programma’s hebben veel aandacht voor diversiteit en dialoog. Velen van onze docenten hebben zelf ervaring met het leven en werken in andere Europese, Afrikaanse, Amerikaanse en/of Aziatische culturen, vaak als zendeling.

Heel wat afgestudeerden van de ETF Leuven wonen en werken in het buitenland. Meestal zijn ze uitgezonden door kerken of zendingsorganisaties en vaak hebben ze elders al een opleiding gevolgd. De afstudeerrichting Godsdienst en Onderwijs van onze bachelor- en masteropleidingen en het eenjarige, zendingsgerichte theologiejaar bevatten met name opleidingsonderdelen specifiek gericht op zending en missiologie.

… wetenschappelijk onderzoek

Aan een academische instelling als de ETF Leuven worden onderwijs en onderzoek sterk aan elkaar verbonden. Als je een baan als onderzoeker in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen ambieert, vind je aan de ETF Leuven zowel een goede vooropleiding als een goede onderzoekscontext.

Het masterprogramma in de theologie en de religiewetenschappen geeft bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van de onderzoekscapaciteiten van de student. Daarna kan je je aanmelden voor het internationale doctoraatsprogramma, waarin je onder begeleiding van een promotor een proefschrift voorbereidt.

…een open toekomst

Ook als je niet precies weet wat je wil worden, is een opleiding aan de ETF Leuven een goede keuze. Een theologieopleiding reikt een breed denkkader aan om op academisch niveau over kerk en maatschappij te reflecteren. Dat komt goed van pas in veel sectoren van de samenleving.

Veel studenten die aan de ETF Leuven beginnen te studeren, weten nog niet precies wat ze na hun opleiding willen doen. Vaak krijgt hun toekomst tijdens hun studie verder vorm. Soms betekent dit dat een student na het bachelorprogramma elders een ander masterprogramma gaat volgen dat op een ander beroepsprofiel voorbereidt. In het flexibele Europese onderwijssysteem gaat zo’n doorstroming meestal vlot. Anderen zetten hun theologieopleiding door en vinden als master diverse banen in en buiten de kerkelijke context.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.