Simon van der Lugt: “Interreligieuze dialoog moet breder”

12 oktober 2016

Simon van der Lugt: “Interreligieuze dialoog moet breder”

KAMPEN/LEUVEN –  oktober 2016 – Vrijdag 21 oktober promoveert Simon van der Lugt op een proefschrift waarin hij het missionaire project van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt onder Surinaams-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied evalueert. Hij pleit voor bezinning op en verbreding van de doelstellingen van de interreligieuze dialoog. Het promotieonderzoek is een tweede gezamenlijk doctoraatsproject van de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, en de Theologische Universiteit Kampen.

Als een christen met een andersgelovige in gesprek raakt, draait het dan uiteindelijk om de vraag of hij of zij in Christus gaat geloven? De vraag is actueel nu onze samenleving steeds duidelijker multireligieus wordt. Wat is de opdracht van christenen ten opzichte van de aanhangers van andere religies? Hoe kun je met hen een interreligieuze dialoog voeren? Wat kun je als christen leren van andersgelovigen?

Deze vragen stelt Van der Lugt in zijn promotieonderzoek over een missionair project in het Rijnmondgebied. Sinds 1973 hebben Gereformeerde Kerken vrijgemaakt daar samengewerkt om te evangeliseren onder de culturele minderheden. De contacten tussen gereformeerde christenen en Surinaams-Hindostaanse hindoes worden uitgebreid beschreven. In de praktijk bleek dat religie en cultuur bij de hindoes nauw verweven zijn. Een cultureel-antropologische analyse van een viertal praktijksituaties laat zien dat beide groeperingen een waardesysteem hanteren om gedrag te beoordelen dat afwijkt van wat men zelf gewoon en normaal vindt. De resultaten van die analyse worden in het proefschrift benut om te komen tot een missiologische evaluatie van het missionaire project. Hebben de activiteiten van de gereformeerd-vrijgemaakten effectief gewerkt om de missionaire doelstelling te halen? Het onderzoek laat zien dat bezinning op de uitgangspunten binnen de gereformeerd-vrijgemaakte missiologie nodig is. Van der Lugt heeft kritiek op het eenzijdige streven om de aanhangers van andere religies te ‘ontmaskeren’ als mensen die zich tegen God verzetten. Hij bepleit een interreligieuze dialoog en samenwerking die meer doelen stelt dan alleen te komen tot de vraag: “Geloof je in Jezus Christus?”

De verdediging van het proefschrift vindt plaats op vrijdag 21 oktober 2016 om 15 uur in de Broederkerk, Broederstraat 16 in Kampen.

Arie Simon van der Lugt, Gereformeerde christenen ontmoeten Surinaams-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied: Een analyse van de ontmoeting vanuit de verschillen in cultuur en religie (Proefschrift Evangelische Faculteit, Leuven, België en Theologische Universiteit, Kampen, Nederland, 2016).

Promotores: prof. dr. P.R. Boersema (ETF Leuven), prof. dr. S. Paas (TU Kampen), co-promotor: dr. F.L. Bakker (Universiteit van Utrecht).

Over de promovendus

Simon van der Lugt (1962) is predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Delft. Als missionair predikant werkte hij van 1993-2006 in het Rijnmondgebied voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden, in opdracht van de samenwerkende Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in de classes Rotterdam en Hoogvliet. Vanaf 2008 werkte hij aan zijn proefschrift, om de ervaringen uit die voorgaande jaren op een wetenschappelijke wijze te verwerken en nuttig te maken voor de gereformeerde missiologie.

Over de universiteiten

De TU Kampen en de ETF Leuven bieden beiden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat. Ze functioneren binnen eenzelfde accreditatiekader en onderwijsstructuur conform voor de NVAO en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen.

De TU Kampen is een academisch theologisch instituut verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

De ETF is een interkerkelijk academisch instituut dat zich richt op de brede evangelische beweging, waarin zowel gevestigde als vrije kerken een plaats hebben. De internationale instelling is gelegen in Leuven, België.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer