God is goed

God is goed

Theologie als doxologie

Jan Hoek

Gepresenteerd als openingslezing en afscheidscollege door prof. dr. Jan Hoek, bij de officiële opening van het academisch jaar en bij de gelegenheid van zijn afscheid vanwege emeritaat als hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 21 september 2020.

In deze rede gaat het eerst over het wezen van theologie. Theologie betekent letterlijk ‘spreken over God’, God talk. Dit bewuste spreken over God kan nooit buiten het spreken mét God, het gebed. Het hart van de theologie klopt in het gebed. Theologie is een hulpdienst bij de lofprijzing van God. Echte theologie is een liefdesverklaring. Een theoloog is iemand die van God houdt, een theofiel.

Vervolgens wordt ingezoomd op de betekenis van de uitspraak ‘God is goed’. In de doxologische  Psalm 92. De dichter geeft aan dat het goed is om in de lofprijzing van de HEERE vocaal en muzikaal alles uit de kast te halen. Het leven met de goede God blijkt echter een aangevochten leven te zijn. Tegenover de zevenvoudige vermelding van Gods Naam staan eveneens zeven verschillende woorden waarmee goddelozen, kwade mensen en machten, worden aangeduid. De lofzang moet door de dissonanten heendringen. Pas vanuit het steeds hernieuwde zicht op God gaat de toekomst open en kan de sabbat of de zondag gevierd worden.

In de actuele dogmatische bezinning op de goedheid van God is het van belang deze  belijdenis scherp af te bakenen tegenover het front van het neomarcionitisme en anderzijds weg te blijven van een abstract en afstandelijk denken en spreken over God als ongekwalificeerde Almacht zonder gezicht en zonder hart. Binnen dit spanningsveld wordt een vijftal lijnen getrokken.

(1) Gelovig spreken over God dient in te zetten bij Christus, de Zoon van God, in Wie God letterlijk en figuurlijk in onze huid gekropen is. (2) In het geloof lezen we vervolgens Gods goedheid af aan de werken van zijn handen. De affirmatie van de goede schepping is een aangevochten zaak. Alleen door de bril van het Woord kunnen we de letters in het boek van de schepping goed lezen. (3) De goedheid van de Schepper herkent het geloof verder in de wijze waarop Hij zijn schepping regeert en onderhoudt.  Gods goedheid wordt geproefd aan de voet van het kruis van Golgota en op de kruisweg in Jezus’ voetspoor. (4)  God is zo goed dat Hij ons niet alleen redt van het verderf, maar ons ook eeuwig leven en heerlijkheid schenkt in zijn gemeenschap. Hij eigent het heil ons metterdaad toe door het in-werk van de Geest in onze harten. (5)  De goedheid van God garandeert werkelijke Toekomst. Deze hangt op geen enkele manier van ons af, maar God is wel zo goed om ons op allerlei manieren in te schakelen. (29 pag. ISBN 978 94 6396 106 6)

Hoek, Jan. God is goed. Theologie als doxologie. Leuven: Evangelische Theologische Faculteit, 2020.