Promotie Steven van den Heuvel over Bonhoeffer en milieu-ethiek

23 januari 2015

Promotie Steven van den Heuvel over Bonhoeffer en milieu-ethiek

KAMPEN/LEUVEN – 23 januari 2015 – Vrijdag 30 januari promoveert Steven van den Heuvel op een proefschrift waarin hij de theologie van Dietrich Bonhoeffer relevant maakt voor de huidige milieu-ethiek. De zich doorzettende ecologische crisis vraagt om vernieuwde bezinning op de wijze waarop mensen met elkaar en met de natuur omgaan. Juist voor christenen, die de wereld als Gods schepping zien, is deze reflectie van groot belang.

Om dit bezinningsproces te stimuleren richt Steven van den Heuvel zich in zijn studie op het denken van Dietrich Bonhoeffer (1908-1945). Hoewel deze bekende Duitse theoloog in de periode voorafgaand aan de ecologische crisis leefde, bevat zijn werk veel elementen die een ‘groen geloof’ kunnen helpen vormgeven. Zo werkt Bonhoeffer op originele wijze de gedachte in Romeinen 8 uit dat ook de natuur verlost zal worden door Christus. Hij wijst daarbij op de christelijke sacramenten als voortekenen van de bevrijding van de natuur – zoals nu al in het Heilig Avondmaal brood en wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van Christus, zo zal in Gods toekomst heel de verloste natuur hem verheerlijken. Ook schrijft Bonhoeffer genuanceerd over de relatie tussen mens en natuur – hij benadrukt dat mens-zijn een intieme verbondenheid met de aarde waaruit wij gevormd zijn inhoudt, terwijl hij tegelijkertijd vasthoudt aan de Bijbelse opdracht aan de mens om over de aarde te heersen, zij het dat hij dit heersen heel specifiek inkleurt.
De auteur stelt dat gedachten zoals deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het huidige christelijke denken over natuur en milieu.

De verdediging van het proefschrift vindt plaats op vrijdag 30 januari om 14 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen.

bonhoefferSteven van den Heuvel, “Bonhoeffer’s Christocentric Theology and Fundamental Debates in Environmental Ethics” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit & Theologische Universiteit Kampen, 2014)

Promotores: prof. dr. P. Nullens (ETF Leuven) en prof. dr. A. L. Th. de Bruijne (TU Kampen)

Over de promovendus
Steven van den Heuvel is academisch assistent aan de ETF Leuven en aan de TU Kampen. Zijn dissertatie is een gezamenlijk doctoraat van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en de Theologische Universiteit Kampen en tevens het eerste gerealiseerde onderzoeksproject van het in 2014 opgerichte Center of Excellence in Reformed and Evangelical Theology, een samenwerkingsverband tussen beide universiteiten.

Over de universiteiten
De TU Kampen en de ETF Leuven bieden beiden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat. Ze functioneren binnen eenzelfde accreditatiekader en onderwijsstructuur conform voor de NVAO en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen.

De TU Kampen is een academisch theologisch instituut verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

De ETF is een interkerkelijk academisch instituut dat zich richt op de brede evangelische beweging, waarin zowel gevestigde als vrije kerken een plaats hebben. De internationale instelling is gelegen in Leuven, België.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer