Institute of Post-Reformation Studies

Het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) wil academisch onderzoek naar de Vroegmoderne Tijd na de beginfase van de Reformatie (±1550 tot ±1800) stimuleren, en daarmee de ETF helpen haar missie – het verdiepen en versterken van de internationale evangelische beweging – te volbrengen.

Post-Reformatie-onderzoek is met name relevant voor deze missie aangezien in de genoemde periode de klassieke theologische denkwijzen geconfronteerd werden met de Verlichting. In tegenstelling tot de Verlichting als veel bestudeerd onderwerp, wordt onderzoek naar de protestantse orthodoxie doorgaans veronachtzaamd. Dit is deels te wijten aan het feit dat de vroegmoderne universiteit in haar academische discours nog steeds de scholastieke methode volgde zoals die was ontwikkeld sinds de oprichting van de universiteit in de Middeleeuwen (±1200). Dit internationale en interconfessionele discours volgde in haar discussie met de Verlichting de lijnen van de Augustiniaans-Franciscaanse traditie en de Reformatie. Onderzoek naar de periode die volgde op de Reformatie is onmisbaar voor een goed begrip van de historische wortels van de internationale evangelische beweging.

Het instituut legt de nadruk op onderzoek (masterprojecten, PhD-projecten, publicaties), maar geeft ook voldoende aandacht aan op onderzoek gebaseerd onderwijs op masterniveau (de cursussen “History of Christian Doctrine” en “Medieval and Post-Reformation Scholasticism”) en diensten aan het breder academisch publiek (bv. conferenties).

Onderzoeksgebieden

Bewegingen

  • Protestantse orthodoxie (bezien tegen haar historische achtergrond in de patristiek, de Middeleeuwen en de Reformatie)
  • Engels en Amerikaans Puritanisme, Nederlandse Nadere Reformatie, Duits Piëtisme
  • Opwekkingsbewegingen zoals het Wesleyanisme en de First Great Awakening (Jonathan Edwards)
  • (Wortels van) de evangelische beweging


Onderzoekskwesties (globale voorbeelden)

  • Continuïteit en discontinuïteit tussen de protestantse orthodoxie en haar achtergrond in de theologie van de patristiek, de Middeleeuwen en de Reformatie (de ‘katholiciteit’ van de protestantse orthodoxie)
  • De complexe relatie tussen de protestantse orthodoxie en de katholieke (Contra-)Reformatie (eenheid en diversiteit)
  • De complexe relatie tussen de klassieke theologische denkwijzen en de Verlichting (eenheid van geloof en denken versus autonoom denken)
  • De complexe relatie tussen traditie en vernieuwing
  • Ontwikkelingen binnen de evangelische beweging

Senior onderzoekers

Prof. dr. Andreas J. Beck (directeur) Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne theologie en filosofie; Jonathan Edwards (cf. Jonathan Edwards Center Benelux)
Dr. Michaël Bauwens Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne filosofie
Dr. Philip Fisk Gereformeerde scholastiek, vroegmoderne theologie; Jonathan Edwards (cf. Jonathan Edwards Center Benelux)
Prof. dr. Aza Goudriaan Patristieke en middeleeuwse achtergronden; vroegmoderne theologie en filosofie
Dr. Matthias Mangold Vroegmoderne gereformeerde theologie, m.n. Salomon van Til
Dr. Robert Sturdy Vroegmoderne gereformeerde theologie, m.n. Samuel Rutherford
Dr. Dolf te Velde Vroegmoderne theologie
Dr. Stephen Tipton Vroegmoderne gereformeerde theologie, m.n. Amandus Polanus

Junior onderzoekers (promovendi)

Ben Adamo Christology and the Application of Redemption in the Theoretico-Practica Theologia of Petrus van Mastricht (Joint PhD Project with TU Kampen | Utrecht)
Ralph Elliott The Historical-Theological Development and Analysis of Jonathan Edwards’s Doctrine of Justification and Union with Christ (cf. Jonathan Edwards Center Benelux) (tentative)
Matthew Johnston The Suffering of Christ’s Soul in Seventeenth Century Roman Catholic and Reformed Theology
Min Kang Johannes a Lasco and the Dutch Refugee Congregations in Emden and London
Song Kim Jonathan Edwards’s Spirituality in his Perspective on Communion with Christ (cf. Jonathan Edwards Center Benelux) (in 2023-2024 met verlof)
Johan Lorein Johannes Duns Scotus and Voluntarism
Todd Malone Jonathan Edwards’s View of Conscience
Hendra Thamrindinata The Christology of Gisbertus Voetius (1589-1676) (Joint PhD Project with TU Utrecht)
Rostislav Tkachenko God’s Interior Mystery: God’s Knowledge and God’s Will according to Bonaventure and Thomas Aquinas, especially as Presented in Their Scripta (in 2023-2024 met verlof)
Wim van den Dool Anselmus’ verzoeningsleer in het tweede deel van Cur Deus Homo. (Doctoraatsproject aan Tilburg University; promotors: Paul J.J. van Geest, Tilburg University); Andreas J. Beck, ETF Leuven)
Christian Westerink The Concept of Divine Ideas in Protestant Orthodoxy (Joint PhD Project with PThU)
Peter Wijnberger The Distinction of Archetypal and Ectypal Theology and its Impact on Theology: Franciscus Junius (1545-1602), Petrus van Mastricht (1630-1706), and Bernhardinus de Moor (1709-1780) (Joint PhD Project with PThU)

Sleutelpublicaties (boeken)

In memoriam – Prof. Dr. Willem van Asselt (1946-2014).

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer