Organisatie

Organisatie

Een kwaliteitsvolle instelling

Organisatie

De Evangelische Theologische Faculteit is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt volgens de wet op de WVV georganiseerd. Dit betekent dat er twee bestuurlijke organen zijn: de algemene vergadering en het bestuursorgaan. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Studentenparticipatie in bestuurszaken is aan de ETF Leuven erg belangrijk. De laatste audit betreffende studentenparticipatie vatte dat als volgt samen: “Binnen de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven … leeft een sterk geloof in het principe van studentenparticipatie en wordt dit in de praktijk ook gerealiseerd… ETF Leuven kiest dan ook bewust voor het medebestuursmodel en betrekt de studenten in het beleid en de beleidsuitvoering in alle geledingen van de instelling.”

Erkenning

De opleidingen aan de ETF Leuven zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap, die de bevoegdheid heeft voor nagenoeg alle aspecten van het onderwijsbeleid op Vlaams grondgebied binnen België. Als ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs kan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven in het studiegebied godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid de graden van bachelor, master en doctor verlenen (Codex Hoger Onderwijs, art. II.105).

De onderwijsprogramma’s aan de ETF Leuven zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Alle informatie over de erkenning en accreditatie van onze opleidingen is te vinden in het Vlaamse hogeronderwijsregister.

De laatste onderwijsvisitatie van de BA- en MA-opleidingen vond plaats op 27-28 februari 2023. Het verslag en evaluatierapport kunt u hier terugvinden. In haar conclusie meent het beoordelingspanel dat:

“De opleidingen steunen op een heldere profilering vanuit hun protestants-evangelische identiteit, met een grote aandacht voor de bestudering van de theologie, aangevuld met een focus op religiewetenschappen. De opleidingen bieden kwalitatief, onderzoeksgebaseerd onderwijs en vervullen zo hun academische opdracht. De kernwaarden van de opleidingen zijn daarenboven goedgekozen volgens het panel, want ze spreken de academische, maar ook sociale en kerkelijke behoeften van studenten aan.”

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg doen we aan de ETF Leuven met elkaar en voor elkaar. Om als organisatie doelgericht en efficiënt te werken, en om continu in staat te zijn de complexe processen binnen het Hoger Onderwijs te volgen, hanteert de ETF Leuven een kwaliteitszorgsysteem. Het is mede geïnspireerd door het model van de European Foundation for Quality Management (EFQM).

Bij het bewaken van de kwaliteit betrekt de ETF Leuven alle relevante stakeholders. Dat gaat natuurlijk over onze studenten en staf, en eveneens over onze alumni, over peers uit andere academische instellingen, het werkveld en (toekomstige) werkgevers. Het kwaliteitshandboek bewaakt de organisatie als geheel en het onderwijs in het bijzonder en maakt een efficiënte inzet van middelen mogelijk, mede dankzij een brede waaier aan meetinstrumenten.

Diversiteit is een kernbegrip in het dagelijks leven aan de ETF Leuven en in ons onderzoek, onderwijs en dienstverlening. De ETF Leuven is een zeer internationale organisatie en brengt als interdenominationele instelling mensen uit diverse christelijke achtergronden bij elkaar. Om de genderbalans te versterken, met name bij het academische personeel, is er een actieplan in werking, dat bouwt op de VLIHR-JA Charter Gender in Academia (2019).

Grensoverschrijdend gedrag

Een veilige omgeving verzekeren voor studenten, staf, bewoners en bezoekers is een belangrijke beleidsprioriteit aan de ETF Leuven. Voor ons beleid rond grensoverschrijdend gedrag (GOG) nemen we de in 2023 aangescherpte richtlijnen voor de Vlaamse universiteiten als uitgangspunt. Met vragen of klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag kan u steeds terecht bij een van de twee interne vertrouwenspersonen: Anne-Catherine Pardon en Andre Le Roux.

 

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

Inauguratie Koert van Bekkum over Jozua 24 in een religieus plurale context

Lees meer

Nieuwe educatieve master aan de ETF Leuven

Nieuwe educatieve master aan de ETF...

Vanaf september 2021 biedt de ETF Leuven een nieuwe masteropleiding: de Educatieve Master of Science in de godsdienst.

Lees meer