Prof. Dr. Koert van Bekkum

Education, Degrees

 • 2014: Basiskwalificatie Onderwijs, Vrije Universiteit, Amsterdam
 • 2010: Ph.D., Theological University, Kampen (cum laude). Thesis: “From Conquest to Coexistence: Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan.”
 • 2000: Visiting Ph.D.-Candidate, Archaeological Institute, Hebrew University Jerusalem
 • 1998, 2000: Member Megiddo Expedition
 • 1997: Drs. theol., Theological University, Kampen
 • 1989: VWO-diploma (gymnasium), Gomarus College, Groningen

Academic Positions and Teaching Experience

 • 2022–: Academic Vice Dean of Research
 • 2020–: Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2019–: Department Chair of Old Testament, ETF Leuven
 • 2018–2020: Associate Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2018–: Associate Professor of Old Testament, Theological University, Kampen
 • 2018: Visiting Research Scholar, Department of Ancient Near Eastern and Old Testament Studies, Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois
 • 2012–2018: Assistant Professor of Old Testament, Theological University, Kampen
 • 2011–2012: Postdoc-Fellow Old Testament, Theological University, Kampen

Academic Memberships

 • 2019–: American Schools of Oriental Research
 • 2017–: Executive Board Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion
 • 2013–: Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion
 • 2017–: Secretary Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België
 • 2013–: Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België
 • 2014–2017: Editorial Board Verantwoordingsreeks
 • 2013–2017: Board Society for Christian Philosophy
 • 2012–: Society of Biblical Literature

Selected Bibliography

Books

Journal Articles and Book Chapters

 • “Biblical Covenants and Treaties in Ancient Near Eastern Context: A Methodological, Historical and Theological Reassessment.” In Covenant: A Vital Element in Reformed Theology – Biblical, Historical, and Systematic-Theological Perspectives, edited by Hans Burger, Gert Kwakkel, and Michael Mulder, 43–78. Studies in Reformed Theology 42. Leiden: Brill, 2021.
 • With Gert Kwakkel. “De theologische boodschap van oudtestamentische Bijbelboeken: Oorsprong en actualiteit van de Kamper aandacht voor de heilshistorie.” In Gereformeerde theologie stroomopwaarts: 75 jaar Vrijmaking, edited by Erik de Boer, Geranne van Dijk, and Dolf te Velde, 79–94. TU Bezinningsreeks 23. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2021.
 • “Nieuw rumoer rond Shapira’s ‘Deuteronomium’.” Theologia Reformata 64 no. 3 (2021): 264–73.
 • “Hermeneutiek en de uitleg van de Bijbel: De ene tekst en de vele mogelijkheden.” Radix 46, no. 4 (2020): 287–297.
 • “Violence in the Flood Narrative: Text and Reception.” In Violence in the Hebrew Bible: Between Text and Reception, edited by Jacques Van Ruiten and Koert Van Bekkum, 67–96. Oudtestamentische Studiën; Old Testament Studies 79. Leiden; Boston: Brill, 2020.
 • With Jacques Van Ruiten. “Introduction.” In Violence in the Hebrew Bible: Between Text and Reception, edited by Jacques Van Ruiten and Koert Van Bekkum, 1–10. Oudtestamentische Studiën; Old Testament Studies 79. Leiden; Boston: Brill, 2020.
 • “The Divine Revelation of the Name: Warranted and Unwarranted Confidence in the Literary-Critical Analysis of Exodus 3 and 6.” In Paradigm Change in Pentateuchal Research, edited by Matthias Armgardt, Benjamin Kilchör, and Markus Zehnder, 59–76. Beihefte zur Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 22. Wiesbaden: Harrassowitz, 2019.
 • “Bringing the Glory of the Ancient Near East into the Realm of God.” In Generous Calvinist: A Liber Amicorum for Richard J. Mouw, edited by Marinus de Jong and Koert Van Bekkum, 101–3. Kampen: Theologische Universiteit Kampen, 2019.
 • “Hoe verhoudt het bijbelse zondvloedverhaal (Genesis 6–9) zich tot de beschikbare wetenschappelijke kennis?” In En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen, edited by William den Boer, René Fransen, and Rik Peels, 151–166. Kampen: Summum Academic Publications, 2019.
 • With Gijsbert van den Brink, Anne-Mareike Schol-Wetter, and Arie Zwiep. “De Bijbel in perspectief lezen. Op weg naar een Wereldbeeldbijbel.” Met Andere Woorden 38, no. 2 (2019): 53–59.
 • “A Leiden Semitist in Kampen: Honouring Professor Jan P. Lettinga.” In Biblical Hebrew in Context: Essays in Semitics and Old Testament Texts in Honour of Professor Jan P. Lettinga, 1–11. Oudtestamentische Studiën 74. Leiden: Brill, 2018.
 • “The ‘Language of Canaan’. Ancient Israel’s History and the Origins of Hebrew. In Biblical Hebrew in Context: Essays in Semitics and Old Testament Texts in Honour of Professor Jan P. Lettinga, 67–88. Oudtestamentische Studiën 74. Leiden: Brill, 2018.
 • “Het onverzadigbare volk. Numeri 11.” Schrift 290 (2018), 13–9.
 • “‘Is uw woede ontbrand tegen rivieren, uw toorn tegen de zee?’ God in de mantel van de storm-god (Habakuk 3).” In Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, 83–102. Apeldoornse Studies 70; TU-Bezinningsreeks 19; Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2018.
 • “‘Let YHWH, the Judge, Decide.’ Literary, Historical and Theological Aspects of the Jephthah Narrative.” In Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts. Festschrift for Eric Peels on the Occasion of his 25th Jubilee as Professor of Old Testament Studies, edited by Jaap Dekker and Gert Kwakkel, 61–9. Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie. Supplement Serie 16. Bergambacht: Uitgeverij 2VM, 2018.
 • “(On)vruchtbare spanning. De mémoires van Cornelis van Gelderen (1872-1945).” In Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985–2017, edited by Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer, and Bart Wallet, 32–34. Donum 18. Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum, 2018.
 • “‘En zij aten en dronken.’ (Heils)historische en theologische uitleg van Exodus 24:9–11.” Lustrumalmanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi ‘Fides Quadrat Intellectum’ (2018), 126–36.
 • “How the Mighty Have Fallen.” Sola Scriptura and the Historical Debate on David as a Southern Levantine Warlord.” In Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics, Hans Burger, Arnold Huijgen and Eric Peels, 159–82. Studies in Reformed Theology 32. Leiden: Brill 2017.
 • “Protestants pleitbezorger van de traditie. Introductie op de Herman Bavinck Lecture 2017 door Hans Boersma,” Radix 43 (2017), 226–31.
 • “‘Is Your Rage Against the Rivers, Your Wrath against the Sea?’ Storm-God Imagery in Habakkuk 3.’ In Playing with Leviathan. Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, 55–76. Themes in Biblical Narrative 21. Leiden: Brill, 2017.
 • “Geography in Numbers 33 and 34 and the Challenge of Pentateuchal Theory”. In Torah and Traditions. Papers Read at the Joint Meeting of the Society for Old Testament Studies and the Oudtestamentisch Werkgezelschap, the University of Edinburgh 20th July – 23rd July 2015, edited by Hans Barstad and Klaas Spronk, 93–117. Oudtestamentische Studiën 70. Leiden: Brill, 2017.
 • (with Eric Peels) “Revelation, History, and Religious Plurality. Old Testament Studies from the Apeldoorn / Kampen Reformed Perspective.” In The Present State of Old Testament Studies in the Low Countries: A Collection of Old Testament Studies at the Occasion of the Seventy-Fifth Anniversary of the Oudtestamentisch Werkgezelschap, edited by Klaas Spronk, 30–46. Oudtestamentische Studiën, 69; Leiden: Brill, 2016.
 • “Bericht of gedicht. Theologiehistorische overwegingen bij een conflict over Bijbelgezag en spiritualiteit.” In: Godsvrucht in geschiedenis. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. Dr. F. van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, edited by Erik A. de Boer and Harm J. Boiten, 427–40. Heerenveen: Groen, 2015.
 • “Bijbelse geschiedschrijving – brug tussen Gods werken van toen en nu.” In Oog voor eigenheid. Genre als blikrichting voor bijbellezers, edited by Hans de Wolf and Pieter Niemeijer, 101–26. TU-Bezinningsreeks 17; Barneveld: Vuurbaak, 2015.
 • “Impact of Destruction – Introduction to the Josephus Seminar, Theological University Kampen,” HTS Teologiese Studies/Theological Studies1 (2015), Art. #2943, 3 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v71i1.2943
 • “Introductie Herman Bavinck Lecture Richard Mouw,” Radix 41 (2015), 231–34.
 • “Verlangen naar tastbare genade. Achtergrond, geschiedenis en typologie van spiritualiteit in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).” Proeven van spiritualiteit, 131–157. TU-Bezinningsreeks 15. Barneveld: Vuurbaak, 2014.
 • “Conquest and Sola Scriptura. A Response to Ecclesiastical and Ecumenical Critique of From Conquest to Coexistence” (for publication on www.gkv.nl, see here)
 • “‘For the Word of YHWH Will Certainly Come True’ (2 Kgs 13:32): Some Remarks on Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative.” In Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today, edited by Gerald H. Visscher and Mees te Velde, 116–26. Lucerna; CRTS Publications 1. Eugene, OR: Wipf and Stock, 2014.
 • “‘Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang’(Ps. 30:6). Over de ‘straffende’ God van het Oude Testament,” Theologia Reformata 57 (2014), 363–75.
 • “‘The Situation Is More Complicated.’ Archaeology and Text in the Historical Reconstruction of the Iron Age IIa Southern Levant.” In Exploring the Narrative. Jerusalem and Jordan in the Bronze and Iron Ages: Papers in Honour of Margreet Steiner, edited by Eveline van der Steen, Noor Mulder-Hymans and Jeannette Boertien, 215–44. Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 583. London/New York: Bloomsbury T&T Clark, 2014.
 • “Schrijven, schrijvers en auteurs in de oudheid.” In Nieuwe en oude dingen. Schatgraven in de Schrift, 111–28. Apeldoornse Studies 62; TU-Bezinningsreeks 13. Barneveld: Vuurbaak, 2013.
 • “‘Dit is het land.’ De boodschap van bijbelse aardrijkskunde.” In Nieuwe en oude dingen, 177–96.
 • (with Van Houwelingen and Peels) “Gereformeerde bijbelwetenschap en bijbelse hermeneutiek.” In Nieuwe en oude dingen, 243–55.
 • “Remembering and Claiming Ramesside Canaan. Historical-topographical Problems and the Ideology of Geography in Joshua 13:1–7. In The Book of Joshua and the Land of Israel, edited by Ed Noort, 347–60. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensum, 250; Leuven: Peeters, 2012.
 • Coexistence as Guilt. Iron I Memories in Judges 1.” In The Ancient Near East in the 12th–10th Centuries BCE: Culture and History, edited by Gershon Galil, Ayelet Gilboa, Aren M. Maeir, and Danʿel Kahn, 525–48. Alter Orient und Altes Testament 392. Münster: Ugarit Verlag, 2012.
 • “Jozua. Beloofd land als gave en opgave.” In De profeten. Geroepen tot getuigen. Vragen naar het Woord 2, 8–27. Gouds Leerhuis: Gouda, 2012.
 • “Op de tweesprong van kerk en wereld. Klaas Schilder en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) anno 2012.” In Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw, edited by Marius van Rijswijk, Marinus de Jong and Maarten Boersema, 17–34. Ad Chartasreeks 22. Barneveld: Vuurbaak, 2012.
 • (with G. Kwakkel), “Een veilige leefwereld voor de mens in dienst van God. Overwegingen bij alternatieve lezingen van het begin van Genesis,” Theologia Reformata 53 (2010), 318–35
 • “Herodium” “Jakobus, ossuarium van” “Kafarnaüm” “Kajafas, ossuarium van” “Qumran, handschriften van”. In Bijbelse Encyclopedie, Kampen: Kok 201014.
 • ‘God is al nederig’. In Hete hangijzers. Antwoorden op 17 kritische vragen aan het christelijk geloof, edited by Martine van Veelen and Cees Dekker, 293–308. Buijten en Schipperheijn: Amsterdam, 2009.
 • “Sprekende slang.” In: Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850–2000, edited by George Harinck, Herman Paul and Bart Wallet, 585–594. Amsterdam: Bert Bakker, 2009.
 • “CDA moet voortouw nemen in debat over morele herbronning.” In Benauwd in het midden. Zomernummer Christen Democratische Verkenningen 2008, edited by Marcel ten Hooven and Frank Ankersmit, 163–76. Amsterdam: Boom, 2008.
 • “De belofte van het land vervuld. Goddelijk en menselijk handelen in Jozua 9–12’, Schrift 38/4 (2006), 116–119.
 • Assen, synode van” “Martinus Adrianus Beek” “Cullmann, Oscar” “Gereformeerd Theologisch Tijdschrift” “Lightfoot, Joseph Barber” “Nederlands Dagblad” “Neocalvinisme” “Ridderbos, Herman Nicolaas” “Ridderbos, Jan” “Ruler, Arnold Albert van” “Sizoo, Alexander” “Vriezen, Theodorus Christiaan” “Woude, Adam Simon van der”. In Christelijke Encyclopedie, edited by George Harinck, Kampen: Kok, 20053.
 • “‘Het begin van een eigen weg.’ Geschiedenis en antithese in het werk van Benne Holwerda.” Leven en werk van prof. Benne Holwerda, edited by George Harinck, 177–216. Ad Chartasreeks 10. Barneveld: De Vuurbaak, 2005.
 • “Benne Holwerda als pastor van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.” In Leven en werk van prof. Benne Holwerda, 69–74.
 • Het Oude Testament als historisch document. Een verkenning van de omslag in de visie op de oudtestamentische geschiedschrijving,” Theologia Reformata 46 (2003), 328–55
 • “‘Naar de klaarblijkelijke bedoeling zintuiglijk waarneembaar.’ De kwestie-Geelkerken in theologiehistorisch perspectief.” In De kwestie-Geelkerken – Een terugblik na 75 jaar, edited by George Harinck, 87–108. Ad Chartasreeks 5. Barneveld: De Vuurbaak, 2001.
 • “Zekerheid en Schriftgezag in neocalvinistische visies op de historiciteit van de bijbel.” In Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd, 77–108. TU-Bezinningsreeks 1. Barneveld: De Vuurbaak, 2000.
 • “De historiografie van de vestiging van Israël in Kanaän aan de hand van Richteren 1:1–2:5,” Nederlands Theologisch Tijdschrift 54 (2000), 295–309.
 • De gereformeerde theologie van Klaas Schilder,” Radix 23 (1997), 123–66.
 • “Bibliografie prof. drs. H.M. Ohmann.” In Een sprekend begin: opstellen aangeboden aan prof. drs. H.M. Ohmann, edited by R. ter Beek, 221–8. Kampen: Van den Berg, 1993.

Review Articles

 • Review of The God Who Acts in History: The Significance of Sinai, by Craig G. Bartholomew. Philosophia Reformata 86, no. 2 (2021): 233–40.
 • With Jitse van der Meer. “Reformed Theology and Evolutionary Theory: A Critical Review: A Review of Reformed Theology and Evolutionary Theory, by Gijsbert Van den Brink.” Perspectives on Science & Christian Faith 72, no. 4 (2020): 237–241.
 • With Jitse van der Meer. A Review of Adam and the Genome: Reading Scripture after Genetic Science, by Dennis R. Venema and Scot McKnight. Science and Christian Belief 29, no. 2 (2017): 191–93.
 • A Review of Ancient Israel’s History: An Introduction to Issues and Sources, edited by Bill T. Arnold and Richard S. Hess. Journal for the Evangelical Study of the Old Testament 4, no. 2 (2015): 228–31.
 • A review of Poetic Heroes: Literary Commemorations of Warriors and Warrior Culture in the Early Biblical World, by Mark S. Smith. Theologia Reformata 58 (2015).
 • “Geïnspireerde politiek voor een nieuwe samenleving” (a review of Abraham Kuyper: Modern Calvinist. Christian Democrat, by James D. Bratt). Christendemocratische Verkenningen3 (2013), 185–89.
 • A review of Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van dr. J.G. Geelkerken (1879–1960), by Maarten J. Aalders. Theologia Reformata 56 (2013), 284–285.
 • A review of Israel am Jordan: Narrative Topographie im Buch Josua, by Egbert Ballhorn. Theologia Reformata 56 (2013), 281–82.
 • A review of Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod de Kanaänieten uit te roeien, by Arie Versluis. Soteria 30 (2013), 47–8.