Prof. Dr. Jan Hoek
Education, degrees
 • 1981: Ph.D. (Dr. theol.), Leiden University
 • 1968-1974: Leiden University: Drs. theol. (“oude stijl”)
 • 1962-1968: Christelijk Lyceum “W.A.Visser “t Hooft”, Leiden (gymnasium)
Academic positions and teaching experience
 • 2012-2015: Extraordinary Professor of Reformed Spirituality, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen
 • 2006-2012: Extraordinary Professor of Reformed Spirituality, Protestantse Theologische Universiteit, Kampen
 • 2004-present: Adjunct Professor of Systematic Theology, ETF Leuven
 • 1998: Guest Lecturer in Systematic Theology, Utrecht University
 • 1997-2015: Director of Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond Johannes Calvijn
 • 1994-2015: Lecturer in Systematic Theology, Ede Christian University
Membership and Offices in Learned Societies
 • 2009-: Senior Researcher of the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER)
 • 1995-: Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET)
 • 1981-: Kerkhistorisch Gezelschap
Selected Bibliography


Books

 • Grote God wij loven U. Doordenken over Gods eigenschappen. Utrecht: Boekencentrum, 2018.
 • With Wim Verboom. Met hart en ziel geloven. Over bevinding. Zoetermeer: Boekencentrum, 2017.
 • Goed nieuws voor mensen onder de zon. De boodschap van Prediker. Zoetermeer: Boekencentrum, 2016.
 • Tedere Majesteit. Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • Editor of: Werkboek bij Christelijke Dogmatiek. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • With Dirk Van Schepen. Werken met zin. Het goede nieuws voor ons dagelijks werk. CHE-reeks. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013.
 • Garantie voor de toekomst. Gespreksboek over hoop. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013.
 • Gereformeerde spiritualiteit – een actuele bezinning. Heerenveen: Groen, 2012.
 • With Willem J. Ouweneel. Gereformeerden en Evangelischen. Overeenkomsten en verschillen in actueel perspectief. Heerenveen: Medema, 2011.
 • Hoe kom ik in de hemel? De betekenis van klassiek – gereformeerde stervensbegeleiding. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010.
 • De Geest, het Kruis en de Gaven: Een ontmoeting tussen gereformeerd en charismatisch. Zoetermeer: Boekencentrum, 2009.
 • Spiritueel gereformeerd, essentie en relevantie van gereformeerde vroomheid, Kamper Oraties 32. Kampen: Theologische Universiteit Kampen, 2006.
 • Hoop op God – eschatologische verwachting. Zoetermeer: Boekencentrum, 2004.
 • Geloven de twijfel te boven – Een reactie op Kuitert. Kampen: Kok, 1993.
 • Zonde – opstand tegen de genade. Kampen: Kok, 1988

Book Chapters

 • “Komt er een duizendjarig rijk?” In Met het oog op het einde. Over de christelijke toekomstverwachting, edited by Mart-Jan Paul, 27–50. Heerenveen: Groen, 2017.
 • “Tussen Martinikerk en Academia Groningana. Gereformeerd gebedsonderwijs en wetenschappelijke theologie.” In Jan Hoek. Theoloog tussen preekstoel en leerstoel, edited by M. Van Campen and P. J. Vergunst, 147–61. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • “Kerk in de 21e eeuw: notae, reformanda, agenda.” In Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, edited by Ad De Bruijne, Hans Burger, and Dolf Te Velde, 248–56. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • “Die Deutung der Prädestinationslehre in der Leuenberger Konkordie.” In Verbindende Theologie – Perspektive der Leuenberger Konkordie, edited by Michael Beintker and Martin Heimbucher, 104–24. Evangelische Impulse 5. Neukirchener: Neukirchener Theologie, 2014.
 • “Verbindende theologie – bagage die ertoe doet.” In Theologie als beroep. Verhalen van hoop, edited by Jan Hoek, René Erwich, and Jan Marten Praamsma, 104–17. Utrecht: Kok, 2014.
 • “Onder spanning – spiritualiteit en professie.” In Theologie als beroep. Verhalen van hoop, edited by Jan Hoek, René Erwich, and Jan Marten Praamsma, 118–42. Utrecht: Kok, 2014.
 • “Het verhaal gaat verder.” In Klassikaal geloven. Verhalen uit de wondere wereld van het godsdienstonderwijs, edited by Jan Marten Praamsma, 159–67. Utrecht: Kok, 2014.
 • “Gereformeerde ecclesiologie – reformata quia reformanda.” In In De kerk leeft – Vitaal gemeente- zijn vandaag, edited by Jan Hoek, 23–49. Heerenveen: Groen, 2014.
 • “Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologische benadering” (met Henk Bakker), Pieter Boersema en Stefan Paas, red., Onder Spanning. Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving, Kok, Utrecht 2011, 209 – 238.
 • “”Euthanasia in the seventeenth century: Ars Moriendi in Dutch Reformed Perspective”, in Strangers and Pilgrims on the Earth – Essays in honour of Abraham van de Beek, ed. Paul van Geest and Eduardus van der Borght, Brill-Leiden 2011, 329-341.
 • “Een Calvijn-tulp? Over de verhouding tussen Reformatie en Gereformeerde Orthodoxie”, in Jaarboek 2008 -2009 G.T.S.V. Voetius, 32-47.
 • “De Geest van de Gekruisigde. Over de betekenis van een “pneumatologia crucis” “, in Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Groen, Heerenveen 2008, 90-100.
 • “Leiderschap bij Bucer en Calvijn: tussen gegeven structuren en nagestreefde idealen”, in Pieter Boersema, Jan Hoek, Mart-Jan Paul en Maria Verhoeff (red.), Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context, Protestantse  Pers, Heerenveen 2008, 279-294.
 • “Zien we heil in de geschiedenis? Het theologisch probleem van de geschiedenis in de Handreiking”, in Drs. M. van Campen en dr. G.C. den Hertog (red.), Israël, volk, land en staat- terugblik en perspectief, Boekencentrum, Zoetermeer 2005, 145-197.
 • Vijf opstellen over de normativiteit van het Oude Testament, A.G. Knevel (red.), Het gezag van de Bijbel, Kok, Kampen 1987, 138–169
 • “Luthers twee-rijkenleer”, in W. Balke e.a (red.), Luther en het gereformeerd protestantisme, Boekencentrum, ‘s – Gravenhage 1982, 38-57
 • “Kuiterts geloofsontwerp”, Kuitert onder kritiek. Wijsgerige en theologische reacties op dr. H.M. Kuiterts “Het algemeen betwijfeld christelijk geloof”, Buijten en Schipperhein, Amsterdam 1993, 61-78
 • “Christelijke waarden: aan het compromis vooraf”, in J.H.F. Schaeffer, J.H. Smit en Th. Tromp (red.), Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis, opstellen aangeboden aan prof. dr. J. Douma, Kok. Kampen 1997, 23-31.

Journal Articles

 • “Evangelisch aan stereotypen voorbij.” Soteria34, no. 4 (2017): 62–67.
 • “Verschuivingen in de Godsleer – oriëntatie en positiebepaling.” Theologia Reformata 59, no. 2 (2016): 128–43.
 • “‘Een lichtkring om het kruis.’” Theologia Reformata 58 (2015): 57–62.
 • “God Nearby and God Far Away – Stephen Charnock on Divine Attributes.” In Die Skriflig 48 (2014): 1–7. http: // dx.doi.org /10.4102 /ids.v48/ 1.1706.
 • “Een gouden draad in een gevarieerd patroon. Het verbond van God als kernbegrip in Christus’Kerk.” Theologia Reformata 57 (2014): 6–21.
 • “Geroepen door God, gedragen door het ambt.” Theologia Reformata 56 (2013): 376-387.
 • “Actueel debat inzake eschatologie – een oriëntatie”, in Jaarboek 2011-2012 G.T.S.V. Voetius, “Eschatologie – leven in verwachting”,  Utrecht 2013, 13-48.
 • “Gereformeerd gebedsonderwijs van een grootmeester en een schoolmeester”,  Theologia Reformata 2013, 55-67
 • “Our children sanctified in Christ – A heavily debated pronouncement”, in Studia Theologica Debrecinensis, 2011/1, Theological Journal of the Debrecen Reformed Theological University,  Debrecen 2011, 41-48.
 • “Alles in bevindelijke gloed – A.A. van Ruler als pleitbezorger voor  katholiek- gereformeerde bevinding”, in Theologia Reformata 54-3 (2011), 288-305.
 • “In de schaduw van de dominee?”(met Gert Noort), Kerk en Theologie 59-1 (2008), 30 – 44.
 • “Het evangelie van de bewogenheid Gods”, Theologia Reformata, 2006, 3-29
 • “Tussen pleidooi en protest – dogmatische achtergronden van recente discussies over de gaven van de Geest”, in Pro Ministerio, 35 – 3 (2006), 12 – 29.
 • “Continuïteit en discontinuïteit in het eschaton”, in Soteria. Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning, 22-2 (2005), 28-40.
 • “Towards a revitalisation of Calvinistic eschatology”, In die Skriflig, Tydskrif van die Gereformeerde Teologiese Vereniging  37 – 1, 95-114,  april 2003.
 • “Christus en zijn volk – onlosmakelijk verbonden, onopgeefbaar onderscheiden”, Theologia Reformata, 2003, 260–286.
 • “De Bijbel als bron van normen – over de fundering van ons christelijk handelen”, Radix, 1985-3, 133-144
 • “Het gezag van de Schrift in de ethische vragen van vandaag”, Theologia Reformata, 1984, 8-13.
 • “Pastoraat als hulpverlening”, Theologische  Studiën, Leiden 1981, 51-60
 • “De grond van de verwerping”, Theologia Reformata, 1975, 121-136