Camerabewaking

De Evangelische Theologische Faculteit vzw wil zorg dragen voor de bezittingen van studenten, medewerkers, bewoners van de peda en bezoekers.

Na verschillende meldingen van ontvreemdingen heeft de ETF in het najaar van 2016 een aantal maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de gebouwen te beperken, waaronder het plaatsen van beveiligingscamera’s. U wordt hiervan op de hoogte gebracht van zodra u één van onze gebouwen betreedt. De ETF is hiertoe wettelijk verplicht.

Deze camera’s, aan de toegangsdeuren, zijn 24/7 actief en registreren elke beweging. De beelden worden maximaal één maand opgeslagen zodat in geval van diefstal en/of andere onregelmatigheden, deze teruggekeken kunnen worden. Deze opnames kunnen op vraag van de ordediensten aan hen ter beschikking gesteld worden. Als de opgenomen beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, dan kunnen de beelden langer dan één maand bewaard worden.

Op basis van AVG Artikel 15 heeft u het recht om de opnames waarop u in beeld bent op te vragen. Om dit recht van toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan Bernard Vantieghem, de verantwoordelijke voor de verwerking, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Om de privacy van anderen te waarborgen, kunnen wij enkel de beelden waarop u alleen in beeld komt, vrijgeven.

Wij gebruiken de camera’s louter in het kader van inbraak- en diefstalpreventie. Enig ander gebruik (toegangscontrole, controle van de arbeidsprestaties, …) is niet toegestaan.

De aanwezigheid van camera’s impliceert niet dat de ETF verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele ontvreemdingen. U dient ten allen tijde zelf zorg te dragen voor uw bezittingen en deze die u door de ETF ter beschikking gesteld zijn. U wordt hierbij geacht deze als een goede huisvader te beheren en eventuele beschadigingen te melden bij de conciërge of hospitality manager.