Faculteitspublicaties (sinds 2005)

De Oden van Salomo [16/11/2010]

oden.jpg

Prof. dr. Gie Vleugels, Hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg christendom aan de ETF, heeft voor de eerste Nederlandse vertaling van en toelichting op de Oden van Salomo gezorgd. Het gaat hierbij om een Syrisch boek dat in de vroege kerk circuleerde onder de naam "Oden van Salomo" en in feite een collectie liederen bevat. In deze liederen wordt het reddingswerk van Christus, de Zoon van de Allerhoogste, bezongen. De verzameling bestaat uit vroegchristelijke religieuze poëzie die biddend nadenkt over één thema: de Messias die mens wordt om zijn volk uit het dodenrijk weg te leiden naar het paradijs.

Bijbelcommentaar "Geschriften over de Perzische tijd" [27/09/2010]

geschriften.jpg

Dit nieuwe deel van de Commentarenreeks op het Oude Testament De Brug is geschreven door Dr. Geert Lorein, hoofddocent Oude Testament aan de ETF, samen met Dr. Wolter Rose. Dr. Lorein heeft tevens gezorgd voor de eindredactie. Dit deel geeft een verklaring van Daniël, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia en Maleachi, die wijst op de relevantie van die geschriften voor onze tijd (al deze Bijbelboeken komen voort uit een situatie die goed te vergelijken is met onze eigen situatie in de eenentwintigste eeuw). Op elk niveau (algemene inleiding, Bijbelboek, perikoop, vers) volgt deze commentaar hetzelfde stramien: de Hebreeuwse en Aramese tekst worden op zich niet behandeld, maar door de bespreking van de verschillen in de Nederlandse Bijbelvertalingen wordt wel een inzicht gegeven in de oorspronkelijke talen; de toelichting van de historische situatie maakt duidelijk wat de tekst eigenlijk bedoelt; de studie van structuur en stijlkenmerken maakt duidelijk wat de Bijbelschrijvers wilden benadrukken; hierna komen de theologische principes aan bod die vanuit de tekst tot ons komen.

Tussen twee werelden [14/09/2010]

2werelden.jpg

Dit boek is een beknopte inleiding in de christelijke theologie voor ontwikkelde lezers zonder theologische voorkennis (onder meer eerstejaars studenten theologie). Prof. dr. Patrick Nullens (rector en hoogleraar systematische theologie en ethiek) en drs. Ronald T. Michener (voormalig assistent systematische theologie) stellen deze inleiding onder het motto "Tussen twee werelden" omdat christelijke theologie de verbinding tussen twee wereld zoek: tussen God en mens, geloof en wetenschap, inzicht en openbaring, eenheid en diversiteit, en tussen leer en praktijk. In dit boek komen hieraan gerelateerde basisvragen van de theologie aan de orde.

De matrix van christelijke ethiek [16/08/2010]

matrix.jpg

Prof. dr. Patrick Nullens (rector en hoogleraar systematische theologie en ethiek) en dr. Ronald T. Michener (hoofddocent systematische theologie) hebben samen een boek geschreven waarin zij een poging ondernemen om filosofie en moraaltheologie te integreren in de huidige postmoderne context. Daarbij ontvouwen zij een soort "matrix van christelijke ethiek" door in de eigentijdse ethische reflectie aan te sluiten bij verschillende klassieke vormen als gevolgenethiek, principe-ethiek, deugdenethiek en waardenethiek. Het boek loopt uit op een aantal concrete handvaten voor een verantwoorde omgang met ethische vraagstukken en conflicten vanuit bijbels-theologisch perspectief, in het licht van het voortdurende werk van de Heilige Geest in het leven van de volgelingen van Christus.

Wilsvrijheid in de post-reformatie periode [29/01/2010]

freedom.jpg

ETF-hoogleraar prof. dr. Willem J. van Asselt is mederedacteur van de bundel Reformed Thought on Freedom: The Concept of Free Choice in Early Modern Reformed Theology. Naast hem hebben ook de ETF-hoogleraren prof. dr. Andreas J. Beck en prof. dr. Antonie Vos intensief aan deze bundel meegewerkt. Alle drie auteurs zijn verbonden aan het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) van de ETF. De bundel bevat een inleiding in de thematiek van het concept van wilsvrijheid binnen de gereformeerde traditie en analyseert relevante disputaties van zes gereformeerde theologen uit de post-reformatie periode.

Samen in de naam van Jezus [22/04/2009]

liturgie.jpg

Het handboek “Samen in de naam van Jezus” baseert op de colleges “Liturgie en muziek in de gemeente” die dr. Evert van de Poll in de voorbije jaren aan de ETF heeft verzorgd. De auteur legt onder meer uit hoe er in evangelische kring over de inrichting van samenkomsten, liturgie en muziek wordt gedacht en welke eigen accenten dat oplevert. Het boek is bedoeld voor voorgangers/predikanten, oudsten/ouderlingen, aanbiddingsteams en studenten. Deze publicatie verschijnt eind april bij uitgeverij Boekencentrum:


Gezag in beweging [03/10/2008]

gezag_in_beweging.jpg

De bundel “Gezag in beweging” is een resultaat van het onderzoeksprogramma over “Gemeenteopbouw en Gezagsstructuren” dat de ETF samen met de CHE heeft uitgevoerd. In deze bundel komen voornamelijk theologen aan het woord, die verbonden zijn aan de ETF. Deze bundel neemt de lezer in 17 bijdragen mee op een boeiende ontdekkingstocht naar ambtstheorieën en praktijken door de eeuwen heen. De bijdragen hebben thema's als 'Het priesterschap in de vroegchristelijke traditie', 'De leiding van Israël volgens Ezechiël' en 'De voorbeeldfunctie van kerkleiders voor de christelijke gemeente en de maatschappij'.” Daarnaast komt ook het geestelijk leiderschap in de vrije kerken ter sprake. Deze publicatie verschijnt eind oktober bij uitgeverij Jongbloed (www.jongbloed.com):

Veelkleurig verlangen [01/10/2008]

veelkleurig_verlangen.jpg

In reactie op de omvangrijke kerkverlating in de tweede helft van de 20e eeuw zien we een stroom aan ideeën en initiatieven om de kerk weer leven en groei te geven. Wanneer we de vele visies en modellen nader bekijken, blijkt al snel dat elk zijn eigen kerntypering en onderliggende gemeentevisie heeft. In dit boek worden de verschillende benaderingen op een rijtje gezet en van commentaar voorzien. Tegelijkertijd besteedt de auteur aandacht aan nieuwe en waardevolle initiatieven in Nederland om gemeenten te stichten vanwaaruit het Evangelie geleefd en gedeeld kan worden.


Sacred Times for Chosen People [02/09/2008]

sacred_times.jpg

Hoe en waarom vieren Messiaanse Joden de oudtestamentische feesten? Met deze vraag als leidraad, verdedigde de bekende schrijver en theoloog Evert van de Poll op 2 september 2008 aan de ETF Leuven zijn proefschrift getiteld 'Sacred Times For Chosen People'. In zijn onderzoek beschrijft hij de ontwikkeling van de Messiaans-joodse beweging van de laatste 40 jaar. Het resultaat is een interessante beschrijving van de sociaal-culturele achtergronden van de beweging van Messiasbelijdende Joden, een grondige analyse van hun godsdienstige praktijk, vooral op het gebied van liturgie en hoogtijdagen, en een interessante visie op deze praxis als een vorm van contextualisering van het Evangelie.


Christenen verkennen andere godsdiensten in West-Europa [01/04/2008]

godsdiensten_west_europa.jpg

Dit nieuwe boek verschaft vanuit christelijke perspectief informatie over de vier grootste wereld religies naast het christendom: islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. De auteurs zijn prof. dr. Pieter Boersema, drs. Jaap Hansum, drs. Evert van der Poll en prof. dr. Pieter Siebesma. Ze zijn allen verbonden aan de vakgroep Godsdienstwetenschappen en missiologie van de ETF. De volledige gegevens zijn:

 Gisbertus Voetius (1589-1676) [24/09/2007]

voetius.jpgOp 21 september 2007 is de decaan van de ETF, prof. dr. Andreas J. Beck, aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de bekende 17e eeuwse theoloog Gisbertus Voetius (online beschikbaar bij Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, Utrecht University Library). Eveneens in september is zijn proefschrift in lichtelijk bewerkte vorm in een handelseditie verschenen bij de bekende Duitse uitgever Vandenhoeck en Ruprecht. De volledige titel van het boek is: Lees verder in het Nederlands Dagblad.


Engaging Deconstructive Theology [05/04/2007]

engaging_deconstructive_theology.jpgIn maart 2007 verscheen het boek Engaging Deconstructive Theology van de hand van dr. Ronald T. Michener, hoofddocent systematische theologie aan de ETF. Dr. Michener gaat met dit boek in gesprek met postmoderne denkers. Daarbij heeft hij oog voor aspecten zoals ervaring, literatuur en imaginatie. De volledige gegevens zijn:


Bouwstenen voor een christelijke ethiek [10/05/2006]

verlangen_naar_het_goede.jpgReeds jarenlang doceert prof. dr. Patrick Nullens dogmatiek en ethiek aan de ETF. Recentelijke heeft hij een inleidend ethisch handboek geschreven dat kan worden gewaardeerd als een unieke bijdrage aan de christelijke ethiek in het Nederlands taalgebied. Verlangen naar het goede biedt voor zowel sociale discussies als persoonlijke worstelingen een richtinggevend christelijk kader. Bovendien spreekt Nullens terecht van een morele crisis in onze huidige cultuur. Met dit boek hoopt hij christenen te helpen om deze crisis te plaatsen binnen een theologisch gefundeerd raamwerk. De theologische bouwstenen die Nullens aanreikt voor een christelijke ethiek zijn de liefde van de drie-enige God, de waardigheid en verantwoordelijkheid van de mens en de Bijbel als gezaghebbende bron voor het leven. Nullens wil daarbij de extremen van legalisme en relativisme vermijden.

De Leer van de Twaalf [10/05/2006]

de_leer_van_de_twaalf.jpgChristen-zijn definiëren is interessant ingewikkeld geworden. Om maar een aantal dingen te noemen: het wordt populair om te zeggen dat alle godsdiensten dezelfde God belijden; Dan Brown propageert in de Da Vinci Code het huidige christendom als één groot bedrog ten opzichte van het oorspronkelijke christendom. Conflicten en scheuringen zijn ook binnen de kerk realiteit van alledag. Bovendien is er geen patent op de naam ‘christen’, ieder die zich zo wil noemen mag dat. Deze signalen laten ons bijna instemmen met de postmoderne weerstand tegen de vraag naar de waarheid. Het wordt echter pas echt interessant, wanneer we toch de uitdaging aangaan om de kern van het christelijke geloof helder te communiceren, helemaal wanneer deze verwarrende signalen ook hun intrede in de kerk doen. Het boek De Leer van de Twaalf laat zien dat de vroege kerk ons een prachtige definitie van het christelijke geloof heeft nagelaten: de Apostolische Geloofsbelijdenis (‘de Twaalf artikelen’). De auteurs houden een pleidooi voor een hernieuwde ijking van het christendom aan de hand van deze belijdenis.

Geloof geeft te denken [19/07/2005]

geloof_geeft_te_denken.jpgDe decaan van de ETF, prof. Andreas J. Beck, heeft samen met dr. Henri Veldhuis een bundel verzorgd met opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus. De opstellen zijn geschreven door leden van de Research Group Johannes Duns Scotus, waarvan ook de redactieleden deel uitmaken. Deze bundel wil de lezer helpen toegang te krijgen tot de denkwereld van Duns Scotus, die van blijvende betekenis is voor kerk en theologie. Fundamentele thema’s op de terreinen van spiritualiteit, ethiek, antropologie, godsleer en christologie komen ter sprake, en worden ontplooid binnen één samenhangend theologisch kader. Deze thema’s worden niet alleen doordacht op hoog abstractie-niveau, maar even zo goed vertaald naar de praktijk van het concrete leven (zie bijv. het hoofdstuk over de slavernij).
 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Onderzoek
Faculteitspublicaties