Prof. dr. Jan Hoek

Prof. dr. Jan Hoek

Hoogleraar Systematische Theologie

e: jan.hoek@etf.edu

w: http://studie.academia.edu/JanHoek

Education, degrees
 • 1981: Ph.D. (Dr. theol.), Leiden University
 • 1968-1974: Leiden University: Drs. theol. (“oude stijl”)
 • 1962-1968: Christelijk Lyceum “W.A.Visser “t Hooft”, Leiden (gymnasium)
Academic positions and teaching experience
 • 2012-: Extraordinary Professor Reformed Spirituality, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen
 • 2006-2012: Extraordinary Professor Reformed Spirituality, Protestantse Theologische Universiteit, Kampen
 • 2004-: Non resident Professor Systematic Theology ETF Leuven
 • 1994-: Lector in Systematic Theology, Ede  Christian University
 • 1997-: Director of “Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond Johannes Calvijn”
 • 1998: Guest Lecturer in Systematic Theology, Utrecht University
Membership and Offices in Learned Societies
 • 2009-: Senior Researcher of the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER)
 • 1995-: Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET)
 • 1981-: Kerkhistorisch Gezelschap
Selected Bibliography


Books

 • Gereformeerde spiritualiteit – een actuele bezinning, Groen, Heerenveen 2012.
 • Hoe kom ik in de hemel? De betekenis van klassiek – gereformeerde stervensbegeleiding, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam  2010.
 • Spiritueel gereformeerd, essentie en relevantie van gereformeerde vroomheid, Kamper Oraties 32, Theologische Universiteit Kampen, Kampen 2006.
 • Hoop op God – eschatologische verwachting, Boekencentrum, Zoetermeer 2004
 • Geloven de twijfel te boven – een reactie op Kuitert, Kok, Kampen 1993
 • Zonde – opstand tegen de genade, Kok, Kampen 1988

Book Chapters

 • “Die Deutung der Prädestinationslehre in der Leuenberger Konkordie”, Michael Beintker/Martin Heimbucher (ed.), Verbindende Theologie – Perspektive der Leuenberger Konkordie. Neukirchen, Neukirchener Theologie 2014, 104-124.
 • “Verbindende theologie – bagage die ertoe doet”, in René Erwich, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma (ed.), Theologie als beroep. Verhalen van hoop. Utrecht: Kok 2014, 104-117.
 • “Onder spanning – spiritualiteit en professie”, in René Erwich, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma (ed.), Theologie als beroep. Verhalen van hoop. Utrecht: Kok 2014, 118-142.
 • “Het verhaal gaat verder”, in Jan Marten Praamsma (ed.), Klassikaal geloven. Verhalen uit de wondere wereld van het godsdienstonderwijs. Utrecht: Kok 2014, 159-167.
 • “Gereformeerde ecclesiologie”, in J. Hoek (ed.), De kerk leeft. Vitaal gemeente-zijn vandaag. Heeerenveen: Groen 2013, 23-49.
 • “Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologische benadering” (met Henk Bakker), Pieter Boersema en Stefan Paas, red., Onder Spanning. Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving, Kok, Utrecht 2011, 209 – 238.
 • “”Euthanasia in the seventeenth century: Ars Moriendi in Dutch Reformed Perspective”, in Strangers and Pilgrims on the Earth – Essays in honour of Abraham van de Beek, ed. Paul van Geest and Eduardus van der Borght, Brill-Leiden 2011, 329-341.
 • “Een Calvijn-tulp? Over de verhouding tussen Reformatie en Gereformeerde Orthodoxie”, in Jaarboek 2008 -2009 G.T.S.V. Voetius, 32-47.
 • “De Geest van de Gekruisigde. Over de betekenis van een “pneumatologia crucis” “, in Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Groen, Heerenveen 2008, 90-100.
 • “Leiderschap bij Bucer en Calvijn: tussen gegeven structuren en nagestreefde idealen”, in Pieter Boersema, Jan Hoek, Mart-Jan Paul en Maria Verhoeff (red.), Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context, Protestantse  Pers, Heerenveen 2008, 279-294.
 • “Zien we heil in de geschiedenis? Het theologisch probleem van de geschiedenis in de Handreiking”, in Drs. M. van Campen en dr. G.C. den Hertog (red.), Israël, volk, land en staat- terugblik en perspectief, Boekencentrum, Zoetermeer 2005, 145-197.
 • Vijf opstellen over de normativiteit van het Oude Testament, A.G. Knevel (red.), Het gezag van de Bijbel, Kok, Kampen 1987, 138–169
 • “Luthers twee-rijkenleer”, in W. Balke e.a (red.), Luther en het gereformeerd protestantisme, Boekencentrum, ’s – Gravenhage 1982, 38-57
 • “Kuiterts geloofsontwerp”, Kuitert onder kritiek. Wijsgerige en theologische reacties op dr. H.M. Kuiterts “Het algemeen betwijfeld christelijk geloof”, Buijten en Schipperhein, Amsterdam 1993, 61-78
 • “Christelijke waarden: aan het compromis vooraf”, in J.H.F. Schaeffer, J.H. Smit en Th. Tromp (red.), Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis, opstellen aangeboden aan prof. dr. J. Douma, Kok. Kampen 1997, 23-31.

Journal Articles

 • “God nearby and God far away – Stephen Charnock on divine attributes”, In die Skriflig 48 (1), Art.#1706, 7 pages. http://dx.doi.org/10.4102/ids.v48/1.1706
 • “Geroepen door God, gedragen door het ambt”, Theologia Reformata 2013, 376-387.
 • “Actueel debat inzake eschatologie – een oriëntatie”, in Jaarboek 2011-2012 G.T.S.V. Voetius, “Eschatologie – leven in verwachting”,  Utrecht 2013, 13-48.
 • “Gereformeerd gebedsonderwijs van een grootmeester en een schoolmeester”,  Theologia Reformata 2013, 55-67
 • “Our children sanctified in Christ – A heavily debated pronouncement”, in Studia Theologica Debrecinensis, 2011/1, Theological Journal of the Debrecen Reformed Theological University,  Debrecen 2011, 41-48.
 • “Alles in bevindelijke gloed – A.A. van Ruler als pleitbezorger voor  katholiek- gereformeerde bevinding”, in Theologia Reformata 54-3 (2011), 288-305.
 • “In de schaduw van de dominee?”(met Gert Noort), Kerk en Theologie 59-1 (2008), 30 – 44.
 • “Het evangelie van de bewogenheid Gods”, Theologia Reformata, 2006, 3-29
 • “Tussen pleidooi en protest – dogmatische achtergronden van recente discussies over de gaven van de Geest”, in Pro Ministerio, 35 – 3 (2006), 12 – 29.
 • “Continuïteit en discontinuïteit in het eschaton”, in Soteria. Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning, 22-2 (2005), 28-40.
 • “Towards a revitalisation of Calvinistic eschatology”, In die Skriflig, Tydskrif van die Gereformeerde Teologiese Vereniging  37 – 1, 95-114,  april 2003.
 • “Christus en zijn volk – onlosmakelijk verbonden, onopgeefbaar onderscheiden”, Theologia Reformata, 2003, 260–286.
 • “De Bijbel als bron van normen – over de fundering van ons christelijk handelen”, Radix, 1985-3, 133-144
 • “Het gezag van de Schrift in de ethische vragen van vandaag”, Theologia Reformata, 1984, 8-13.
 • “Pastoraat als hulpverlening”, Theologische  Studiën, Leiden 1981, 51-60
 • “De grond van de verwerping”, Theologia Reformata, 1975, 121-136